HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2562
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย กพส. มท 0810.5/ว788 28 ก.พ. 2562
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว779 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2562
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1289 28 ก.พ. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว762 28 ก.พ. 2562
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว767 27 ก.พ. 2562
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว745 27 ก.พ. 2562
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบบูรณาการ) โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว761 27 ก.พ. 2562
การจัดทำข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว758 27 ก.พ. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก กพส. มท 0810.6/ว751 27 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว746 26 ก.พ. 2562
แจ้งเร่งรัดให้ อปท. รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.3/ว4170 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 26 ก.พ. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กค. มท 0803.4/ว721 25 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว735 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 25 ก.พ. 2562
การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
สรุปการประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และประเด็นคำถาม-คำตอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0801.4/ว730 25 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กพส. มท 0810.6/ว728 25 ก.พ. 2562
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว697 25 ก.พ. 2562
การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ กยผ. มท 0815.2/ว703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว727 25 ก.พ. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 748
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,203,312 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com