HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนด ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว936 11 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว934 11 มี.ค. 2562
แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0819.2/ว925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] 8 มี.ค. 2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ กพส. มท 0810.8/ว921 8 มี.ค. 2562
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว916 8 มี.ค. 2562
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว891 8 มี.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 มี.ค. 2562
การรายงานแผน-ผลการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว876 7 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กศ. มท 0816.2/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 มี.ค. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว10 [รายชื่อ] 7 มี.ค. 2562
ขอให้จังหวัดสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ (ธนาคารแยกขยะ) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0810.5/854 [เอกสารแนบ1] [เอกสารแนบ2] 7 มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด อื่น ๆ มท 0816.2/ว888 7 มี.ค. 2562
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนด ฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว887 7 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว874 7 มี.ค. 2562
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1451 6 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อื่น ๆ มท 0819.3/ว835 5 มี.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 กพส. มท 0810.5/ว801 5 มี.ค. 2562
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว800 5 มี.ค. 2562
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 7-8 สน.บถ. มท 0809.4/ว853 [รายชื่อ] 5 มี.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ เพิ่มเติม กศ. มท 0816.2/ว846 5 มี.ค. 2562
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทส ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว847 5 มี.ค. 2562
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 748
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,203,306 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com