HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว227) 31 ม.ค. 2551
การดำเนินการตามแนวทาง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ฉบับใหม่)(มท 0802.4/ว52) 31 ม.ค. 2551
การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ (มท 0802.3/ว53) 31 ม.ค. 2551
หารือการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (มท 0809.2/ว223) 31 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 31 ม.ค. 2551
การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ สำหรับตำแหน่งในระดับควบ และการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ (คำสั่ง สถ. ที่ 35,36/2551) 29 ม.ค. 2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว193) 29 ม.ค. 2551
รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร (มท 0807.3/ว231) 29 ม.ค. 2551
การประชุมทางวิชาการ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว37) 29 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึง อปท.) 28 ม.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 4 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว188) 28 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการการเงินและบัญชี) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่น 2-3 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/1298) 25 ม.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว172) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 24 ม.ค. 2551
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) 24 ม.ค. 2551
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว157) 24 ม.ค. 2551
ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว163) 23 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว164) 23 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     687      688      689      690     (691)     692      693      694      695     ....หน้าสุดท้าย >> 748
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,203,316 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com