หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นฯ ที่ พล 0023.3/ว 233 ลว 29 เม.ย. 62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ชำรุด ทรุดโทรมหรือใช้การไม่ได้และจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 232 ลว. 29 เม.ย. 62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 503 
 
กำหนดจัดงานประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ Thailane 4.0 and SUstainable Meeting ที่ พล 0023.3/ว231 ลว. 29เม.ย62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
 
สถาบันประปกเกล้าได้จัดโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปีพ.ศ.2562 ที่ พล0023.3/ว230 ลว.29เม.ย62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว229 ลว.29เม.ย62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 102 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.2/ว2707 ลว 25 เม.ย. 62  [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ที่ พล 0023.2/ว2706 ลว 25 เม.ย. 62  [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 113 
 
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 45-54  [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
 
สรุปผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/62  [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 449 
 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย clusters อปท. ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว2716 ลว 26 เม.ย. 62 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 25 เม.ย. 62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
 
ขอความร่วมมือประสาน อปท. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2682 ลว 25 เม.ย. 62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
 
แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 225 ลว 25 เม.ย. 62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 118 
 
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริต โปร่งใส เพิ่มเติม ด่วนที่สุด พล 0023.1/ว2645 ลว 23 เม.ย.62  [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 189 
 
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ประจำปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 224 ลว 25 เม.ย. 62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2683 ลว 25 เม.ย. 62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
 
เปิดระบบการกรอกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง info งวดที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 223 ลว 24 เม.ย.62 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 79 
 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2673 ลว 24 เม.ย. 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
 
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 221 ลว 24 เม.ย. 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 103 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,354,107 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com