หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ฯ นส.ที่ พล 0037.3/ ว 961 ลว. 18 ก.พ. 53 [ 22 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1184 
 
โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชนเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 17 นส.ที่ พล 0037.3/ ว 51 ลว. 10 ก.พ. 53 [ 10 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1428 
 
โครงการประกวด อปท.ดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากขยะ ปี 53 ที่ พล. 0037.3/ว 1786 ลว. 1 ก.พ. 53 [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1337 
 
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 66 ลว. 3 ก.พ. 53 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1296 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของ อปท. 2553 ที่ พล 0037.3/ ว 457 ลว. 26 ม.ค. 53 [ 27 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 3146 
 
การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล 0037.2/ว 409 ลว. 22 ม.ค. 2553 [ 22 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1252 
 
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/1176 ลว. 22 ม.ค. 2553 [ 22 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1528 
 
(แก้ไข ) โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ พล 0037.3/ว 371 ลว. 21 ม.ค. 2553 [ 22 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1232 
 
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 51001/ว 93 ลว. 21 ม.ค. 2553 [ 22 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1411 
 
อปท. ที่ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับเงินรางวัลการจัดเก็บรายได้ ปี 52 ด่วนที่ ที่ พล 0037.3/ ว 16 ลว. 20 ม.ค. 53 [ 20 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 853 
 
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลการวางแผนและการดำเนินงานของ อปท. ที่พล 0037.3/ว 12 ลว. 15 ม.ค. 52 [ 15 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1252 
 
การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" ที่ พล 0037.3/009 ลว. 14 ม.ค. 52 [ 14 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1547 
 
การประชุมประจำเดือน นายก/ปลัด อปท. วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2553 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1167 
 
ให้ อปท.ดำเนินโครงกรก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างระบบประปาฯ วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว001 ลว. 13 ม.ค. 53 [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1017 
 
เงินกู้สำหรับโครกงารลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ครั้งที่1) ที่พล 0037.3/ ว 239 ลว. 13 ม.ค. 53  [ 13 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1033 
 
การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 [ 12 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1600 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. แผนกระจายอำนาจฯ งวดที่6 ที่ พล 0037.5/ว 173 ลว. 8 ม.ค. 53 [ 11 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1942 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 113 ลว. 6 ม.ค. 53  [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1170 
 
สำรวจผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 3 ลว. 6 ม.ค. 53  [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1054 
 
กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 2553 [ 4 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1344 
 
<< หน้าแรก...     383      384      385      386     (387)     388      389      390      391   
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,451,381 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com