หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 224 ลว.11 มิ.ย.55 [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1010 
 
การสนับสนุนการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ที่ พล 0037.3/ว 222 ลว. 11 มิ.ย.55 [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 723 
 
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของอปท. ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว.3305 ลว 11 มิถุนายน 2555 [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1019 
 
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ พล 0037.3/ว3268 ลว 8 มิ.ย.55 [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 906 
 
การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.3/ว3267 ลว 8 มิ.ย.55 [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1495 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของอปท. ที่ มท 0808.2/ว2342 ลว 28 พฤษภาคม 2555 [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 13055 
 
ให้ สถอ. ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ที่พล 0037.4/ว 221 ลว. 8 มิ.ย. 55 [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 922 
 
การบริหาร งปม. อุดหนุนเฉพาะกิจ คก.ช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติฯ ที่พล 0037.3/ว 3251 ลว. 8 มิ.ย. 55 [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 849 
 
การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล "ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่ พล 0037.3/ว 3218 ลว. 7 มิ.ย. 55 [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1915 
 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนมาก ที่ พล 0037.4/ 9535 ลว. 7 มิ.ย.55 [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1041 
 
การสรรหาอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 3217 ลว. 7 มิ.ย.55 [ 7 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1341 
 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ พล 0037.3/ว ลว. 6 มิ.ย.55 [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 730 
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น" ที่ พล 0037.3/ว 215 ลว. 6 มิ.ย.55 [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 560 
 
เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงตามความใน พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 2550 จำนวน 3 ฉบับ ที่พล.0037.3/ว214 ลว. 5 มิย 55 [ 5 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1329 
 
การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ที่ พล 0037.3/ว 3128 ลว. 1 มิ.ย. 55 [ 1 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1094 
 
แจ้งการลงข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 211 ลว. 31 พ.ค. 55 [ 1 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 808 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555  [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2327 
 
การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ ปี งปม. พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.3/ว 3087 ลว. 31 พ.ค. 55 [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 605 
 
การขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ของ ศพส.จ ที่พล 0037.3/ว 3088 ลว. 31 พ.ค. 55 [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1021 
 
โครงการประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.3/ว 209 ลว. 30 พ.ค. 55 [ 31 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1044 
 
<< หน้าแรก...     325      326      327      328     (329)     330      331      332      333     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,354,026 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com