HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
เรื่อง ข้อเสนอต่อภาคประชาชน และข้อเสนอต่อรัฐบาลเวที 7 ปี สึนามิ...ถึง...มหาอุทกภัย 27 ม.ค. 55 ที่พล.0037.3/ว1049 ลว 27 ก.พ. 55 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 918 
 
แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 735 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว 1051 ลว. 27 ก.พ. 55 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 853 
 
เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยมให้แก่ อปท. ที่พล.0037.5/ว64 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1105 
 
เรื่อง สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายงานการนำเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของ อปท. ที่พล0037.5/ว63 ลว 27 ก.พ. 55 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 766 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล 0037.4/066 ลว 27 ก.พ.55 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 892 
 
ฝึกอบรมหลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล 0037.4/065 ลว 27 ก.พ.55 [ 27 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 561 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3/2555 ที่ พล 0037.1/3312 ลว 22 กพ 55 [ 22 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 695 
 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2555 ที่ พล 0037.1/ว975 ลว 22 กพ 2555 [ 22 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 624 
 
ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าวปี 2554-55 ที่ พล 0037.3/ว 910 ลว. 20 ก.พ. 55 [ 21 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1294 
 
จัดส่งหนังสือหลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 060 ลว. 21 ก.พ. 55 [ 21 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1052 
 
เรื่องการใช้กฎหมายผังเมืองสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่พล.0037.3/ว879 ลว 17 ก.พ. 2555 [ 17 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 653 
 
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่2 (ม.ค.55) ที่ พล0037.3/ว878 ลว 17 ก.พ.55 [ 17 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1098 
 
แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ พล 0037.3/ว56 ลว 16 ก.พ.55 [ 16 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 915 
 
เรื่องเชิญปลัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่พล0037.3/ว55 ลว.15 กพ. 55 [ 16 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 846 
 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว 802 ลว. 15 ก.พ. 55 [ 15 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 2629 
 
ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว 772 ลว. 13 ก.พ. 55 [ 15 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 928 
 
ข้อตกลง (MOU) การให้บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างกับท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.3/ว 54 ลว. 14 ก.พ.55 [ 15 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 783 
 
เรื่อง การรับสมัคคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555 ที่พล.0037.3/50 ลว. 14 ก.พ. 2555 [ 14 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 600 
 
เรื่อง ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ปี 2555 ที่พล. 0037.3/ว772 ลว 13 กพ. 55 [ 14 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 612 
 
<< หน้าแรก...     324      325      326      327     (328)     329      330      331      332     ....หน้าสุดท้าย >> 376
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,203,119 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com