หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
สนง.ที่ดินจัดสรรรายได้ให้กับ อปท.  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 194 
 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จัดสรรรายได้ให้กับ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2562  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 168 
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 170 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. MDS ที่ พล 0023.3/ว2811 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอันโนมัติ ที่ พล 0023.3/ว 2812 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
 
ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่ พล 0023.3/ว 2813 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว2793 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 95 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 ที่ พล 0023.2/ว2814 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 265 
 
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2787 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยฯ ที่ พล 0023.3/ว 2795 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร \\\"หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. \\\" [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 71 
 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว2789 ลงวันที่ 30 เม.ย.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรมราชาภิเษก  [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 161 
 
กฎหมายจัดตั้ง อปท. รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2776 ลว30 เม.ย. 62 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 117 
 
รายงานการลงข้อมูลในระบบ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 237 ลว 30 เม.ย. 62 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 94 
 
การติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2777 ลว 30 เม.ย. 62  [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
รายงานผลการดำเนืนงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน\\\"จังหวัดสะอาด\\\"ประจำปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2769 ลว. 29 เม.ย.62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 392 
 
แจ้งการโอนจัดสรร งปม.เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2760 ลว 27 เม.ย. 62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 129 
 
แจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคคลกรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 11-20 ที่ พล 0023.2/ว234 ลว 29 เม.ย. 62 [ 29 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 387
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,354,121 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com