หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการรุ่นที่ 132 ที่ พล 0023.3/ว 2846 ลว 2 พ.ค. 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
 
การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2794 ลว 30 เม.ย. 62  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 282 
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้นำและสมาชิกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ฯ ที่ พล 0023.3/ว 307 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 158 
 
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2815 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
สนง.ที่ดินจัดสรรรายได้ให้กับ อปท.  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 270 
 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จัดสรรรายได้ให้กับ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2562  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 227 
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 219 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. MDS ที่ พล 0023.3/ว2811 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 97 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอันโนมัติ ที่ พล 0023.3/ว 2812 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่ พล 0023.3/ว 2813 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว2793 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 126 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 ที่ พล 0023.2/ว2814 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 350 
 
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2787 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยฯ ที่ พล 0023.3/ว 2795 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 103 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร \\\"หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของ อปท. \\\" [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 100 
 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว2789 ลงวันที่ 30 เม.ย.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การจัดงานอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรมราชาภิเษก  [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 189 
 
กฎหมายจัดตั้ง อปท. รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2776 ลว30 เม.ย. 62 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 148 
 
รายงานการลงข้อมูลในระบบ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 237 ลว 30 เม.ย. 62 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 118 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 391
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,451,453 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com