HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/3758) 27 ต.ค. 2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล 26 ต.ค. 2549
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1820) 26 ต.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น และรายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (มท0803/ว1824) 26 ต.ค. 2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว1821) 26 ต.ค. 2549
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1822) 26 ต.ค. 2549
การรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามแบบ ง.401/1 และ ง.402 (มท 0810.3/1830) 26 ต.ค. 2549
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง (มท 0891.2/ว1814) 26 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1810) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 13 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1812) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1811) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 31 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1813) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรบุคลากร อปท. รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1809) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1808) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1807) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนัก สังคมสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-29 ธ.ค. 2549 (มท 0807.3/ว1805) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้า หน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค. 2549 (มท 0807.3/ว1804) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนัก พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-24 พ.ย. 2549 (มท 0807.3/ว1786) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 25 ต.ค. 2549
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางเรียกรับเงินบริจาค 25 ต.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนตุลาคม 2549 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1815) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ต.ค. 2549
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2547 (มท 0802.2/ว418) 19 ต.ค. 2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร (มท 0803/ว1763) 19 ต.ค. 2549
<< หน้าแรก...     687      688      689      690     (691)     692      693   
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 664,316 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com