HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 18 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 15 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 15 พ.ค. 2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 15 พ.ค. 2552
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว896) 15 พ.ค. 2552
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 6 ม.ค. 2552
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 26 มิ.ย. 2551
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 26 มิ.ย. 2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 26 มิ.ย. 2551
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2551
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 3 พ.ค. 2551
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ 16 ก.ค. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ 16 ก.ค. 2550
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 16 ก.ค. 2550
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 30 เม.ย. 2550
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 30 เม.ย. 2550
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 30 เม.ย. 2550
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 30 เม.ย. 2550
   1      2      3      4     (5)     6      7   
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,860 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com