กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 

 
 
 
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาพาราราคาตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว642 ลว 13 ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6797 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 150 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 6795 ลว 11 ธ.ค. 61 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 175 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 835 
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว647 ลว 14 ธ.ค. 61  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ พล 0023.2/ว6930 ลว 14 ธ.ค.61  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 ที่ พล 0023.2 / ว 6907 ลว 14 ก.พ.61  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
การเตรียมคนไทยเข้าสู่สตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6905 ลว 14 ธ.ค. 61 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6904 ลว 14 ธ.ค. 61 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลปลอดภัยยาเสพติดต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก ด่วนนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 644 ลว 13 ธ.ค. 61 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลปลอดภัยยาเสพติดต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 644 ลว 13 ธ.ค. 61  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/643 ลว 12 ธ.ค.61  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ปี 62 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6668 ลว 4 ธ.ค. 61  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6894 ลว 13 ธ.ค. 61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
การตรวจสอบข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 641 ลว 13 ธ.ค. 61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว640 ลว. 13 ธ.ค 61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
การสรรหาตำแหน่งสยงานผู้บริหารที่ว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ พล0023.2/ว6851 ลว.12 ธ.ค 61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
แนวทางการขอใช้บัญชี ที่ พล 0023.2/ว6868 ลว 13 ธ.ค. 61  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบมท.ว่าด้วยเงินบำรุงรพ.และหน่วยบริการสธ.ของอปท. ที่พล 0023.5/ว6852 ลว. 12 ธ.ค. 61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
 
 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 [เอกสารแนบ] สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.แม่ระกา ข้อมูลเพิ่มเติม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.มะตูม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.มะตูม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระกา รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดุริยางค์เพื่อใช้ในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันกีฬ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 วัน ตามโครงการจัดการแข่ง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิด-ปิดการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ประเภทถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ล้อม ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะขาม-บ้านโพ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬาแอโรบ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านแยง ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วังพิกุล กิจกรรม \"Bike อุ่นไอรัก\" ของจังหวัดพิษณุโลก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ชุมแสงสงคราม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามออกดำเนินการขุดวางท่อส่งน้ำจากคลองหนองจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
ทต.หัวรอ แจ้งปัญหาไฟกระพริบทางเข้าซอยบ้านเกาะ ม.8 (13 ธ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.ชัยนาม สอบถามตำแหน่งว่าง (13 ธ.ค. 2561)    อ่าน 122  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 1921  ตอบ 17
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนวก.สุขาภิบาลบ้างไหม อยากย้ายกลับจังหวัดพิษณุโลก (12 ธ.ค. 2561)    อ่าน 83  ตอบ 2
           
       
   
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 535  ตอบ 2  
   
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดเนินมะปราง
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 987,395 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com