กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
 

 
 
 
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 431 
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพย์กรท้องถิ่น\" [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 62  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 18634 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการ และแต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาล ที่ พล 0023.2/6101 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 22 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6100 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6076 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของ อบต. ที่ พล 0023.2/ว6078 ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
แจ้งรายละเอียดการดำเนินขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ปี 61 ที่ พล 0023.4/ว572ลว 12 พ.ย.61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 39 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหรงาน อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว6071 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.ตามมาตรา 34/1 แห่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6067 ลว 12 พ.ย. 61  [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว491 ลว 9 พ.ย.61  [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พล 0023.2/ว491 ลว 9 พ.ย.61  [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สถจ.พิษณุโลก และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ  [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
เพิ่มเติม แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.พิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว2008 ลว 8 พ.ย.61  [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 336 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.พิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว2008 ลว 8 พ.ย.61  [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 319 
กำหนดจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.3/ว585 ลว.8พ.ย.61 [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 86 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี62 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พล. 0023.5/ว5878 ลว.2 พย 61 [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 152 
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี63 ที่ พล0023.1/ว586 ลว.8พ.ย.61 [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว5995 ลว 7 พ.ย. 61 [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
 
 
 
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไผ่ขอดอน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ. [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านดง ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อทอง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นครชุม [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
ทต.บึงระมาณ รายงานงบทดลองและรายงานการรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดจันทร์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดจันทร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ประกาศ อบต. วังพิกุล ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังพิกุล ประกาศ อบต. วังพิกุล เรื่อง ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(E [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.งิ้วงาม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
อบต.บ้านพร้าว โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักทรัพฯ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 1
อบต.นครชุม เขาโปโล้น (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
           
       
   
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 519  ตอบ 2  
   
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดเนินมะปราง
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 938,043 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com