HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2217 ลว. 23.พ.ค. 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
 
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฯ ที่ พล 0023.3/ว 210 ลว 22 พ.ค. 61 [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือฯ ที่ พล 0023.3/ว209 ลว 22 พ.ค. 61 [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
การบรรจุแข่งขันผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ ว2601 ลว 20 พ.ค. 61  [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 144 
 
สรุปผลการประชุม กจ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 ที่ พล 0023.2/ว2600 ลว 21 พ.ค.61  [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 133 
 
แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 300 
 
การจัดทำแผนที่ภาษีแนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 2597 ลว 21 พ.ค. 61 [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2593 ลว 21 พ.ค. 61 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน 1/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2591 ลว 21 พ.ค. 61 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
 
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว2585 ลว. 21พ.ค. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
 
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.3/7584 ลว.21 พ.ค. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว2583 ลว. 21 พ.ค. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว208 ลว 21 พ.ค. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 144 
 
จัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ พล0023.5/ว 203 ลว 17 พ.ค.61  [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 213 
 
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 2/2561 ที่พล 0023.5/ ว204 17 พ.ค.61  [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 151 
 
รายงานผลการดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 61  [ 20 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
ผลการดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 61 [ 20 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
การรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) [ 20 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2563 ลว 18 พ.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ พล 0023.3/ว 202 ลว 17 พ.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 330
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,307 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com