HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว 661 ลว 24 ธ.ค. 61  [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว660 ลว 24 ธ.ค. 61  [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
 
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว657 ลว 24 ธ.ค.61  [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลางตาม พร.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว658 ที่ พล 24 ธ.ค.61  [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว657 ลว 24 ธ.ค.61  [ 24 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 197 
 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ พล 0023.3/ว7092 ลว 21 ธ.ค. 61  [ 21 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7061 ลว 20 ธ.ค. 61 [ 21 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของ อปท. ปี 62 ด่วนมาก ที่ พล 0023.2/ว7062 ลว 20 ธ.ค.61  [ 20 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7008 ลว 19 ธ.ค.61  [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 112 
 
เร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6979 ลว 18 ธ.ค. 61  [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว7013 ลว 19 ธ.ค.61  [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 532 
 
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6978 ลว 18 ธ.ค. 61 [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ที่ พล 0023.5/ว651  [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 240 
 
ขอเชิญลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการ \\\"คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น \\\" จังหวัดพิษณุโลก [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.4/ว647 ลว 17 ธ.ค.61  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 129 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 776 
 
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจานุเบกษา ที่ พล 0023.3/ว6931 ลว 14 ธ.ค. 61  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
โครงการอบรมสัมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่ สำนักงบประมาณกำหนด ที่ พล 0023.3/ว6932 ลว 14 ธ.ค. 61  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 119 
 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ปี 62 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6933 ลว 14 ธ.ค.61  [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 125 
 
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว647 ลว 14 ธ.ค. 61  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,196 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com