HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ ว 329 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
บัญชีนวัตกรรม ที่ พล 0023.5/ว328 ลว 28 ก.ย.61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ว327 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว326 ลว 28 ก.ย.61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 108 
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว325 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 324 ลว 28 ก.ย. 61 [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว331 ลว 28 ก.ย.2561  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
 
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก พล 0023.5/ว330 ลว 28 ก.ย.2561  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กกถ. พ.ศ.2562 งวดที่ 8/61ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5159 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5161 ลว 28 ก.ย.2561  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก. อบต. จังหวัดพิษณุโลก)ที่ พล 0023.2/ว5179 ลว 1 ต.ค. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 599 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมผู้พิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5155 ลว 28 ก.ย. 61 [ 28 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 120 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.3/ว5136 ลว 28 ก.ย.61  [ 28 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/ 2561  [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 434 
 
ประกาศ ก.ท.จ. พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลบของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 5127 [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 126 
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบน้ำดื่มระดับชุมชน ด่วนมาก พล 0023.3/ว5115 ลว 27 ก.ย. 61  [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว5112 ลว 27 ก.ย.61  [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 108 
 
การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียน ที่ พล 0023.3/ว 5089 ลว 26 ก.ย. 61 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"อำเภอสะอาด\\\" ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 15454 ลว 26 ก.ย. 61 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 128 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 26 ก.ย. 61 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 219 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,936 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com