HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/61 วันที่ 25 มิ.ย.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
แนวทางการส้รางความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัด อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ ที่ พล 0023.3/ว 3767 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย.61 ที่ พล 0023.5/ว3762 ลว 20 ก.ค. 61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 282 
 
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3761 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.5/ว 248 ลว. 19 ก.ค.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 134 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการจามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ที่ พล 0023.3/ว 3718 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
การโอนเงินรางวับให้แก่ อปท.  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พล 0023.5/ ว 246 ลว19 ก.ค. 61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 114 
 
รายงานการนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 245 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3715 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ที่ พล 0023.5/ ว 244 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
การจัดข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ ว243 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว242 ลว 16 ก.ค.61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 211 
 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 126 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,571 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com