HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
ให้ อปท.ที่ประสบอุทกภัย ได้จับคู่รับความช่วยเหลือจาก อปท. โดยรายงานจังหวัดทราบทุกวัน ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๔๗ ลว๒๐ต.ค. ๕๔ [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 620 
 
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ที่ พล0037.5/ว5933 ลว. 20 ต.ค. 2554 [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 736 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2554 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554  [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2287 
 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๔๔๔ ลว ๑๘ ต.ค. ๕๔ [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1010 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 445 ลว. 19 ต.ค. 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 657 
 
แจ้งตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาภัยที่มีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 686 ลว. 19 ต.ค. 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 646 
 
ขอให้ อปท.สำรวจผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และโครงการอบรมพัฒนาการรจัดประสบการณ์ปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๘๘ ลว ๑๙ ต.ค. ๕๔ [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 717 
 
การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๕๘๙๓ ลว ๑๘ ต.ค. ๕๔ [ 18 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 986 
 
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ พล 0037.4/ว 5854 ลว. 17 ต.ค. 54 [ 17 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 692 
 
การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/๕๘๕๒ ลว ๑๗ ต.ค. ๕๔ [ 17 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1066 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๒๐ ลว ๑๔ ต.ค. ๕๔ [ 14 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 693 
 
การผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ. ที่ มท 0802.2/ว 108 ลว. 30 ก.ย. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1230 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว5803 ลว. 12 ต.ค. 2554 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 644 
 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 808 
 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 601 
 
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๔ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 742 
 
ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสนง. อปท.ทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม อปท.ในแต่ละพื้นที่ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๓ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 954 
 
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ด่วนท [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 896 
 
ได้ขอความร่วมมือในการประสานงานและเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐ ลว ๑๑ ต.ค. ๕๔  [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 733 
 
วาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สถจ.พล. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 10 ตุลาคม 2554 [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1094 
 
<< หน้าแรก...     325      326      327      328     (329)     330      331      332      333     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,066 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com