HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
ขอทบทวนการถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมระบบปะปา ที่ พล 0037.3 / ว 5834 ลว 19 พ.ย. 52 [ 20 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 950 
 
จัดทำจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 19 ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 ที่ พล 0037.3/ว 672 ลว. 19 พ.ย. 2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1121 
 
แจ้งการได้รับการสนับสนุนโครงการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555 แผนฟื้นฟูเศรฐกิจระยะที่ 2 ที่พล 0037.3/ ว673 ลว 19 พ.ย. 52 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 916 
 
การจัดทำเสื้อเชิ้ตสำหรับให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ พล 0037.1/ว655 ลว 12 พ.ย. 52 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1187 
 
แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมงานอินโด ไชน่า แฟร์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ ว546 ลว 19 พ.ย. 52 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1029 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ อปท. ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว 667 ลว. 17 พ.ย. 52 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1576 
 
การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน / องค์กรที่ปฎิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 ที่ พล 0037.3 / ว 668 ลว 18 พ.ย. 52 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 854 
 
แจ้งกำหนดรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2552 ที่ พล 0037.3/ ว 666 ลว 17 พ.ย. 52 [ 17 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 963 
 
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3 / ว 18028 ลว 17 พ.ย. 52 [ 17 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1699 
 
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0037.3 / ว 665 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1014 
 
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน ที่ พล 0037.3/ว 665 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 773 
 
แจ้งแนวทางทางการรายงาน ที่ พล 0037.3/ว 664 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1094 
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0037.3/ ว 661 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2323 
 
" พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ " ที่ พล0037.3 / ว 622 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1177 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่พล 0037.3/ ว 5507 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1566 
 
ขอส่งปฎิทินการปฎิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 พล 0037.3/ ว 658 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 937 
 
แจ้งอปท.บันทึกแบบรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 834 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด พล 0037.3 / ว 5682 ลว 12 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 985 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด พล 0037.3 / ว 5682 ลว 12 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1667 
 
การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 52  [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1674 
 
<< หน้าแรก...     325      326      327      328     (329)     330   
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,304 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com