HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการศักยภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ที่ พล 0037.2/ว 210 ลว. 11 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 957 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร และข้าราชการ อปท.จ.พล. ที่ พล 0037.1/ว 2647 ลว 12 พ.ค. 54 [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 980 
 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔ และงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ ๑ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๐๘ ลว. ๑๑ พ.ค.๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1138 
 
การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.1ว 2615 ลว. 10 พ.ค.54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1113 
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ 1917/ว.157 ลว 9 พ.ค. 54 [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1598 
 
โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี" [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1756 
 
กำหนดการอบรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน (E-Village Profile) [ 10 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1385 
 
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๑๙๙ ลว ๖ พ.ค.๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1811 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๒๐๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 11525 
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๕/ว๒๐๐ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1395 
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานในการเข้าสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๒๕๔๑ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 927 
 
ขอเชิญ อบจ.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและหารือแนวทางการส่งเสริมให้องค์ อบจ. นำคู่มือแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ที่ พล ๐๐๓๗.๓/๗๖๑๔ ลว ๖ พ.ค. ๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 743 
 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๓๑ ลว ๖ พ.ค.๕๔ [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 822 
 
การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว2488 ลว 3 พ.ค. 54 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 871 
 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ด่วนที่สุด) ที่ พล 0037.3/ว192 ลว 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1205 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ" ที่ พล 0037.3/ว2464 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
 
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว2461 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 793 
 
การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ ที่ พล 0037.3/ว2460 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 962 
 
แจ้งแนวทางการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ พล 0037.3/ว2459 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 820 
 
การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาเทศบาล ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.4 ที่ พล 0037.3/ว2462 ลว. 3 พ.ค. 54 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 957 
 
<< หน้าแรก...     325      326      327      328     (329)     330      331      332      333     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,832 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com