HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
สนง.เศรษบกิจการคลังว่าจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ที่พล 0037.3/ ว 348 ลว. 29 ก.ย. 53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1016 
 
การประชุมนายกปลัด อปท. ประจำเดือน ตุลาคม 53 ที่พล 0037.1/ว1762 ลว. 29 ก.ย. 53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 988 
 
ขอความร่วมมือเทศบาลสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการญาติเยี่ยมทางไกล ที่พล 0037.1/ 1761 ลว. 29 ก.ย. 53 [ 29 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 817 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 6006 ลว 27 ก.ย. 53 [ 27 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 2094 
 
การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี 2551-2554 ที่ พล 0037.3/ว 339 ลว 23 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1120 
 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. (เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ที พล 0037.5 / ว 338 ลว. 22 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1017 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายปี 53 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท.  [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1041 
 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5911 ลว 22 ก.ย. 53 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1212 
 
การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5389 ลว. 21 ก.ย. 2553 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1265 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 5 ที่ พล0037.5/ว 337 ลว. 21 ก.ย.53  [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1436 
 
สนง.โยธาธิการแลผังเมืองแจ้งว่าได้จัดทำนโยบายคลินิกหมออาคาร "นวตกรรมข้อมูลพื้นฐาน" นส. ที่ พล 0037.1 / ว 818 ลว. 13 ก.ย. 53 [ 14 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 952 
 
การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉ.2 (พ.ศ.2552 - 2556) สู่การปฏิบัติการ นส.ที่พล 0037.1 / ว 819 ลว. 13 ก.ย. 53 [ 14 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1099 
 
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ๑ ต.ค. ๕๓ ของข้าการ สถจ.พล [ 7 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1252 
 
สนง.ที่ดินส่งรายงานเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อปท. ที่พล 0037.3/;311 ลว 3 ก.ค. 53 [ 3 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1103 
 
การนำเสนอวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2553 ต่อคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 1682 ลว 31 ส.ค. 53 [ 1 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1088 
 
รายงานผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 1681 ลว 31 ส.ค. 53 [ 1 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1331 
 
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่พล 0037.3/ว 5277 ลว. 27 ส.ค. 53 [ 1 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1367 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 308 ลว 31 ส.ค. 53 [ 1 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1415 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนายกและปลัด อปท. ประจำเดือน กันยายน 2553 ที่ พล 0037.1 / 14550 ลว. 31 ส.ค. 53 [ 31 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1057 
 
โครงการอบรรม"หนึ่งใจ...จิตอาสา" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [ 26 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1414 
 
<< หน้าแรก...     325      326      327      328     (329)     330      331      332      333     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,568 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com