HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ที่ พล 0037.1/ว 464 ลว. 2 พ.ย. 54 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 927 
 
ขออนุญาตสให้ อปท.เข้าร่วมงานมหากรรมจัดการความรู้ปี ๒๕๕๔สังคมไทยไร้โรคเบาหวาน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๐๔ ลว ๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 812 
 
การประชุมนายก/ปลัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 648 
 
เผยแพร่ ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 803 
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 744 
 
แจ้งให้สำรวจตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขต อปท.ที่พร้อมเคลื่อนย้ายให้การสนับสนุนแก่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๕๙ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 638 
 
การรายงานผลการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่พล ๐๐๓๗.๓/๔๕๘ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1004 
 
แจ้ง อปท.ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เร่งรัดจัดส่งข้อมูล ตาม ข้อ๒.๑-๒.๒ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 719 
 
ขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ ที่ สธ ๐๔๑๖.๓/ว๒๕๕ ลว ๑๐ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 843 
 
สรุปผลการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน ประจำเดือนตุลาคม 2554 ที่ พล 0037.1/454 ลว. 25 ต.ค. 54 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1052 
 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๐๐๙ ลว ๒๕ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1182 
 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว 4998 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2975 
 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2555-2559 ที่พล 0037.3/ว 453 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1149 
 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 451 ลว. 25 ต.ค.2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 845 
 
ขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554 "ยึดมั่นธรรมะ พัฒนาจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ พล0037.1/18143 ลว. 21 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 768 
 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๙๖๒ ลว ๒๑ ต.ค. ๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 809 
 
ขอเชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล0037.1/ว446 ลว. 20 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1509 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๓๒ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1002 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 865 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๐ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 629 
 
<< หน้าแรก...     324      325      326      327     (328)     329      330      331      332     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,070 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com