HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ1917/ว.194 ลว.21 มิ.ย.2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1384 
 
สำรวจมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๖๖๙ ลว ๓๐ มิ.ย.๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 884 
 
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 856 
 
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเชิงทุนการศึกษา เด็กหัวกระทิ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๖๖ ลว ๓๐ มิ.ย. ๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 785 
 
การดำเนินการจัดอบรมระบบการบริหารงานประธานสภาและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.4/477 ล.ว.29 มิถุนายน 2554  [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 866 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554 หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.4/ว3630 ,ว3631 ลว. 29 มิ.ย. 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2003 
 
คก.ประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผดด. ฯ ที่ พล 0037.3/ ว 270 ลว. 28 มิ.ย. 54 [ 28 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 982 
 
การสำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กเพื่อประกอบการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.3/ว006 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 255 [ 28 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1779 
 
การดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 เข้าบัญชีเงินฝากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ พล0037.5/ว267 ลว.24 มิ.ย.2554 [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 942 
 
การดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก และเงินประกันสังคม ประจำเดือน มิถุนายน 2554 ที่ พล0037.5/ว268  [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1405 
 
โครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ อปท. ที่ พล 0037.3 / ว 3547 ลว. 24 มิ.ย. 54 [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 994 
 
ขอให้เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ e - plan [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1246 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๕๔๒ลว ๒๓ มิ.ย.๕๔ [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 713 
 
แบบสอบถาม ( core team ) [ 24 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1712 
 
แนวทางการทำงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 875 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๕๔๐ [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 833 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.1/ว3539 ลว. 23 มิ.ย. 2554 [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1327 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลาก ด่วนที่สุด ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๓๕๓๔ ลว ๒๓ มิ.ย.๔๔ [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 911 
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.5/ว3510 ลว. 23 มิ.ย. 2554 [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 926 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจร ครั้งที่ 3/2554 ที่ พล0037.3/ว3509 ลว. 23 มิ.ย. 2554 [ 23 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 869 
 
<< หน้าแรก...     324      325      326      327     (328)     329      330      331      332     ....หน้าสุดท้าย >> 352
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 938,044 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com