HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณพ์ยาสูบ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3899 ลว 31 ก.ค. 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
 
การอบรมผ่านระบบอิเลญ็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ฯ ที่พล 0023.2/ว3903 ลว. 31 ก.ค. 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ ที่พล 0023.2/ว3902 ลว.31 ก.ค.61 [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 138 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แกราชกาารส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3894 ลว.31 ก.ค. 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว 255 ลว 26 ก.ค.61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1 พล 0023.3/ว 254 ลว 26 ก.ค.61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาคคูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กประถมวัย จ.พิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว253 ลว 26 ก.ค.2561  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
สำรวจข้อมูลพระสงฆ์สูงอายุที่อาพพาธและไม่มีผู้ดูแล ด่วนที่สุด ที่พล 0023.1/252 ลว. 26 ก.ค. 61  [ 26 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 61 รอบการประเมินที่ 2 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3853 ลว 26 ก.ค.61  [ 26 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 99 
 
การสำรวจผู็ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัด อปท. ที่ พล 0023.2/ว3850 ลว 26 ก.ค. 61  [ 26 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
การรายงานการดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว251 ลว 25 ก.ค.61  [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วท้องถิ่นในระบบแท่ง พล 0023.2/ว3828 ลว 24 ก.ค.61  [ 24 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 100 
 
การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว3830 ลว 24 ก.ค. 61  [ 24 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3809 ลว 24 ก.ค. 61  [ 24 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 271 
 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็ฯค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น  [ 24 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 98 
 
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ พล 0023.3/ว3796 ลว 23 ก.ค. 61  [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริหารสาธาณะของ อปท. ที่ พล 0023.3/ ว3795 ลว 23 ก.ค. 61  [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
 
แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 3789 ลว 23 ก.ค.61  [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ ว3764 ลว 20 ก.ค. 61  [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 169 
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,567 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com