HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว2707 ลว 28 พ.ค.61  [ 31 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว2767 ลว 31 พ.ค.61  [ 31 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 110 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0" ที่ พล 0023.1/ว2762 ลว.31พ.ค.2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 101 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2320 ลว 28 พ.ค.61  [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 86 
 
แจ้งเรื่องการรายงานการเตรียมความพร้อมของ อปท. ตามร่าง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว214 ลว 25 พ.ค. 61  [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 146 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เพิ่มเติม พล 0023.2 /2706 ลว 25 พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 535 
 
การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (citizen feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (zero copy) ด่วนที่สุด มท 0812/ ว1497 ลว 22 พ.ค.61  [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 148 
 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 ที่ พล 0023.2/ว2703  [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 441 
 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.3/ว 213 ลว 25 พ.ค. 61 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 140 
 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเรื่อง "(การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด)" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว212 ลว 24 พ.ค.61  [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2686 ลว 24 พ.ค. 61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
ผลการดำเนินงานด้านถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพิษณุโลก  [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 137 
 
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2666 ลว 23 พ.ค.61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 145 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียน Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2670 ลว 23 พ.ค. 61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2669 ลว 23 พ.ค. 61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 111 
 
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ (SBMLD) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2668 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
 
โครงการ “ตามรอยเกียรติครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูฯ ที่ พล 0023.3/ว2674 ลว 23 พ.ค. 61  [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ”แบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 2673 ลว 23 พ.ค. 61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 2672 ลว 23 พ.ค. 61 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
การสนับสนุนโครงการ "มือถือไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2659 23 พ.ค.61  [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 330
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,303 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com