HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ที่ พล 0023.3/ว 5262 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 ที่ พล 0023.3/ว 5264 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5259 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5258 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโรภค้างชำระ ที่ พล 0023.3/ว 5263 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย พล 0023.4/ว5268 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและ อบต. ที่ พล 0023.4/ว5265 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5270  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 130 
 
การซักซ้อม แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5261 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ด้านการพัสดุภาครัฐ ฯ ที่ พล 0023.3/ว339 ลว 4 ต.ค.61  [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 189 
 
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ /กิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว333 ลว 28 ก.ย. 61  [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 178 
 
ขอความร่วมมือส่งโครงการก่อสร้างการเข้าร่วมโครงการ CoST ที่ พล 0023.5/ว336 ลว 1 ต.ค. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
 
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนปละประเมินผลการใช้จ่าย งปม. e-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023. 3/ว5177 ลว 1 ต.ค.61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 97 
 
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5178 ลว 1 ต.ค. 61 [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
รายงานการนำา่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ ว 322 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 152 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว323 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 123 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ พล 0023.5/ 321 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 110 
 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด ที่ พล 0023.5/ว5160 ลว 28 ก.ย. 61  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,952 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com