HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การคัดเลือก \\\\\\\"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/ 459 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 08 ลว 8 ม.ค. 62 [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว 8 ม.ค.62  [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 68 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 128 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 66 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น พล 0023.4/ว2 ลว 3 ม.ค. 61  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว65 ลว 4 ม.ค.62  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอยให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว63 ลว 4 ม.ค.61  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก \\\"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2562\\\" ที่ พล 0023.4/ว7206 ลวท 26 ธ.ค. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้คนแก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว30 ลว.3 ม.ค. 62 [ 3 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 141 
 
การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2 ลว 2 ม.ค. 62 [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 118 
 
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว1 ลว 2 ม.ค.61  [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 150 
 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว671 ลว 28 ธ.ค.61  [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
 
การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7377 ลว 28 ธ.ค.61  [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่ พล 0023.3/ว7378 ลว 28 ธ.ค.61 [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7380 ลว 28 ธ.ค.61  [ 2 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 151 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561 ที่ พล 0023.5/ว7307 ลว 28 ธ.ค. 61  [ 28 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 192 
 
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับ พรบ.ตามมาตรา 77 ของ รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มี่ พล 0023.4/ว7259 ลว27 ธ.ค.61  [ 27 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,230 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com