HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ที่ พล 0023.3/ว 4039 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ พล 0023.3/ว 4036 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ พล 0023.3/ว4035 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 4028 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด. ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4027 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4018 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 61 ที่ พล 0023.4/ว 4036 ลว. 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว263 ลว 3 ส.ค.61  [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 109 
 
การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3924 ลว. 31 ก.ค. 61 [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
ประกาศ ก. อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลว 3 ส.ค.61  [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 161 
 
ให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว3941 ลว. 1 ส.ค. 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานคูและบุคคลากรทางการศึกษาของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว11916 ลว 1 ส.ค.61  [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
 
การฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" พล 0023.5/ว 261 ลว 2 ส.ค.61  [ 2 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 113 
 
แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินมาตรฐานตลาดในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว259 ลว 2 ส.ค.61  [ 2 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 114 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว3934 ลว 1 ส.ค.61  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 378 
 
ให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว3941 ลว 1 ส.ค.61  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 138 
 
การติดตามผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ " ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 257 ลว 1 ส.ค.61  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3907 ลว 31 ก.ค.61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
แจ้งระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว256 ลว 31 ก.ค.2561  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
 
ขยายโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3897 ลว 31 ก.ค. 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,570 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com