HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พล 0023.1/ว 5367 ลว 9 ต.ค. 61  [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
 
อปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง ระบบข้อมูลกลาง info ที่ พล 0023.3/ว 349 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 138 
 
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5330 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ทีึ่ พล 0023.5/ว5333 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 117 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5329 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5328 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5327 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5322 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5332 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั้วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5331 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนมาก พล 0023.5/ว5318 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว5317 8 ต.ค. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง info ที่ พล 0023.3/ว 346 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
การจัดทำ \\\"การบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 \\\" พล 0023. 1 / ว 345 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5316 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 178 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ อบต. ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ว335 ลว 28 ก.ย. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
โครงการ \\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 344 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พล 0023.2/ ว5267 ลว 5 ต.ค.61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ ที่ พล 0023.3/ว 5271 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,966 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com