HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารใต้น้ำ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ พล 0023.1/ ว235 ลว. 12มิ.ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การซักซ้อมแนวททางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจานุเบกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ ว2949 [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 109 
 
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 230 ลว 11 มิถุนายน 2561  [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
ขอเชิญบุลากรเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว229 ลว 11 มิ.ย.61  [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 191 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มี.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว2732 ลว 30 พ.ค.61  [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8517 ลว 6 มิ.ย. 61 [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
 
การายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักน้ำ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว2884 ลว.6 มิ.ย. 2561  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 209 
 
เร่งรัดการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทีทพล 0023.5/ว2109 ลว.27 เม.ย 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 84 
 
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2560 ลว 6 มิ.ย.61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
 
การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2883 ลว 6 มิ.ย.61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 134 
 
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 3 ที่ พล 0023.3/ว227 ลว 6 มิ.ย.61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม ที่ ยธ002106/ว188 ลว.04 มิ.ย.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 80 
 
การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว ที่ พล 0023.2/ว2840 ลว 5 มิ.ย.61  [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 127 
 
การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันของ อปท. ชั่วคราว ที่ พล 0023.2/ว2839 ลว 5 มิ.ย.61  [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต. ที่ พล 0023.2/ว221 ลว 31 พ.ค.61 [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 149 
 
เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ ที่ พล 0023.3/ ว 2813 ลว 4 มิย.61  [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นำ้" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2818 ลว 4 มิถุนายน 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 155 
 
กำหนดการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2812 ลว 4 มิ.ย. 61 [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว2797 ลว.1มิ.ย2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 94 
 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว2797 ลว.1มิ.ย2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 330
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,301 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com