HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/16986 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5530 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4H ที่ พล 0023.3/ว 5531 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
 
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ \\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5512 ลว 17 ต.ค. 61 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5505 ลว 17 ต.ค. 61 [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง \\\"นักโภชานาการ\\\" เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กฯ ที่ พล 0023.3/ว 5480 ลว 16 ต.ค. 61 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"จังหวัดสะอาด\\\" ระดับประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 5476 ลว 16 ต.ค. 61 [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
 [ 12 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ พล 0023.2/ว5439 ลว 12 ต.ค.61  [ 12 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 226 
 
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.2/ว5440 ลว 12 ต.ค.61  [ 12 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 141 
 
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. ... ที่ พล 0023.4/ว 5410 ลว 11ต.ค.61  [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
 
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.4/ว5411 ลว 11 ต.ค.61  [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งปม. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5415 ลว 11 ต.ค. 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งปม.2562 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5413 ลว 11 ต.ค. 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5412 ลว 11 ต.ค. 61 [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว357 ลว 11 ต.ค. 61  [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 128 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว343 ลว 10 ต.ค. 61  [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 149 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว354 ลว 10 ต.ค. 61  [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 352 ลว 9 ต.ค. 61 [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
สำรวจความพร้อมโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว351 ลว 9 ต.ค. 61  [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,982 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com