HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงานด้านทะเบียน พล 0023.2/ว25 ลว 15 ม.ค. 62  [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ว26 ลว 15 ม.ค. 62  [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล0023.5/ว23 ลว 15 ม.ค.62  [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 21 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว20 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 ที่ พล 0023.1/ว270 ลว 14 ม.ค.61  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว16 ลว 11 ม.ค.62  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว197 ลว 10 ม.ค.61  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ส. 2553 ที่ พล 0023.3/ว202  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ธ.ค.61 ให้แก่ อปท.  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 130 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว208 ลว 10 ม.ค. 62  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 265 
 
ประกาศก.อบบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ พล 0023.2/ว207 ลว.10มค62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว193 ลว. 10 มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว192 ลว.10มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 199 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว200 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
 
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 69 ลว 4 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 364
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,027,251 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com