HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ที่ พล 0023.3/ว4181 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
 
โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ที่ พล 0023.3/ว 4140 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน ก.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว4191 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ที่ พล 0023.1/ว4176 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
 
การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว4178 ลว 10 ส.ค. 61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4177 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ .ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว268 ลว 8 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพิ่มเติม ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 125 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/61 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ที่ พล 0023.2/ ว4121 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 213 
 
การประชุมข้อราชการ ที่ พล 0023.1/267 ลว 7 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 " ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4077 ลว 7 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว264 ลว 6 ส.ค. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ ว 265 ลว 6 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรลเียม งวดที่ 3/61 ที่ พล 0023.5/ ว266 ลว 6 ส.ค.61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
 
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 4034 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของ สถ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 4056 ลว 6 ส.ค. 61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4026 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
 
โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4033 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
 
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.3/ว 4037 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,569 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com