HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การรายงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว01 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 88 
 
เร่งรัดการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2561-2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3074 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
 
ขอเชิญประชุมการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว238 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียนสายทางบน website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล 0023.3/ว 237 ลว 14 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 132 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ที่ ่พล 0023.3/ว 3062 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
 
ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3061 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 39 
 
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3060 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3059 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
 
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พล 0023.1/ว3016 ลว 13 มิ.ย.61  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคการสร้างเสริมสมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF ด่วนที่สุด ที่พล 0023-3/ว236 ลว. 14 มิ.ย. 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
 
การสำรวจข้อมุลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน ด่วนมาก ที่ พล0023.2/3038 ลว.14 มิ.ย 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ที่ พล 0023.1/ว3042 ลว 14 มิถุนายน 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 94 
 
จัดสรรเงินภาษีที่ดิน ที่พล 0023.5/ว228 ลว. 11 มิ..ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 184 
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2978 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
 
ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปา ที่ พล 0023.3/ว 234 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การใช้ที่ราชพัสดุ ที่ พล 0023.3/ว 233 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 ที่ พล 0023.3/ว 2985 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
 
โอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 2 พล 0023.5/ว232 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 146 
 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาะารณสุข ที่ พล 0023.4/ว 2981 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 85 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2982-3 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 135 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 330
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,302 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com