HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. (แก้ไข) ที่ พล 0023.2/ว 2909 ลว 7 มิ.ย.61  [ 8 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 371 
 
เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 22 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 306 
 
เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/ 2561 วันที่ 25 มิ.ย.61  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 16 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 20 
 
ขอให้เร่งรัดการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว249 ลว 20 มิ.ย.61  [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Cluster ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3148 ลว 20 มิ.ย. 61 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3135 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3131 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3138 ลว 19 มิ.ย. 61 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การประกวดการจัดการมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว3141 ลว 19 ม.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4 /ว 3136 ลว. 19 มิ.ย. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว247 ลว 18 มิ.ย.61  [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 3118 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3117 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 76 
 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3003 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฯ ที่ พล 0023.3/ว 3005 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
 
ขอให้รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 245 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
 
ประสานงานและเร่งรัดการรับสมัคร อถล.ในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 244 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกัรนและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3088 ลว 18 มิ.ย.61  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 47 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 330
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 655,403 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com