HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร/นายก อปท. ครั้งที่ 8 วันที่ 22 ต.ุค. 61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/นายก อปท. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5454 ลว 12 ต.ค.61  [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 100 
 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว5620 ลว 22 ต.ค. 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5619 ลว 22 ต.ค. 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบุรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 5615 ลว 22 ต.ค. 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5614 ลว 22 ต.ค. 61  [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
 
แจ้ง อ.วังทอง การยุบเลิกโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 1 ที่ พล 0023.3/17201 ลว 22 ต.ค. 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว5613 ลว 22 ต.ค. 61 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
 
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตีรยมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่ง สว.และการเลือกตั้ง สส ที่ พล 0023.4/ว566 ลว 18 ต.ค.61  [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.61 ที่ พล 0023.1/ว5588 ลว 19 ต.ค.61  [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว362 ลว 18 ต.ค.61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในบัญชีนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว363 ลว 18 ต.ค.61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
 
การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.5/ว364 ลว 18 ต.ค.61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึึกษาภาคบังคับ งวดที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว5546 ลว 18 ต.ค. 2561  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว5545 ลว 18 ต.ค.61  [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS ที่ พล 0023.3/ว 5544 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5547 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 145 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/16988 ลว 18 ต.ค. 61 [ 18 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 871,871 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com