HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
โครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. ที่ พล0023.3/ว 3944 ลว 1 ส.ค.61  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 259 
 
การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3908 ลว 31 ก.ค. 61  [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 129 
 
การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว3766 ลว 20 ก.ค.61  [ 20 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
 
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.3/ว4252 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา ที่ พล 0023.3/12909 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
 
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแล และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ที่ พล0023.3/4250 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่ พล 0023.3/ ว4253 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
 
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ลว 16 ส.ค. 61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน ที่ พล 0023.3/ว4255 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ที่ พล 0023.3/ว4256 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ที่ พล 0023.4/ว4251 ลว 16 ส.ค.61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
 
การนำส่งเงินรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว272 ลว 15 ส.ค. 61  [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
 
ขอ้หารือแนวทางปฏิบัติโครงการ "ก่อสร้าง" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว271 ลว 15 ส.ค.61  [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4216 ลว 14 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4179 ลว. 10 ส.ค. 61 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 183 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุดลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2651  [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 748,498 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com