HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 129 
 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 134 
 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 500 
 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 372 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1111 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 27 
 
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1229 ลว 21 ก.พ. 62  [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 26 
 
แนวทางากรเชื่ิมดยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 811 ลว. 4 ก.พซ 62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 109 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 82 
 
ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ thailand rabies awards 2018  [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 34 
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 23 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนำขการสอบแข่งขัน  [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 70 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1164 ลว 18 ก.พ. 62  [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1163 ลว 18 ก.พ. 62 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 71 
 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย x-ray ครั้งที่ 1/62  [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 27 
 
เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากกรมที่ดิน [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 54 
 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2897 ลว 15 ก.พ. 62 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 66 
 
โครงการวัด ประชา รับ สร้างสุข:พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1146 ลว 15 ก.พ. 62 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 161 
 
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว1145 ลว 15 ก.พ. 62 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 19 
 
สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 ที่ พล 0023.3/ว 1147 ลว 15 ก.พ. 62 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 370
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,124,989 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com